Μέχρι 31/10 η εισφορά για αποζημιώσεις ΕΛΓΑ του 2011

17.10.2011

Εφόσον ο υπόχρεος είναι κάτοχος ασφαλιστικής ενημερότητας καθίσταται δικαιούχος ένταξης σε πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων.
Το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. πρέπει να καταβάλλεται, μέχρι την 31 Αυγούστου κάθε έτους, στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής.

Η εκπρόθεσμη καταβολή δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης για ζημιές που έχουν προκληθεί πριν από την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της εισφοράς. Όμως, ειδικά για το 2011, η ασφαλιστική ενημερότητα που χορηγείται παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης εφόσον η εισφορά έχει καταβληθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012.

Εφόσον ο υπόχρεος είναι κάτοχος ασφαλιστικής ενημερότητας κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών ενός προγράμματος, καθίσταται δικαιούχος ένταξης σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, σε περίπτωση ζημιάς της φυτικής παραγωγής και του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ή δικαιούχος επιχορήγησης μέσων αντιχαλαζικής ή αντιπαγετικής προστασίας από τον ΕΛ.Γ.Α. ή δικαιούχος συμμετοχής σε προγράμματα μέσα από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας.
Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην με αριθμό 804/90499 κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2625/Β/27 -9 – 2012, η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την προηγούμενη υπ’ αριθμ. 235/23719/28−2−2012 (ΦΕΚ Β΄ 500) ΚΥΑ που αφορά: «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα».

Links imageWeather imageContact imageDownloads image